Juego Bíblico: Encuentra las Consonantes y Descubre el Personaje

Inicio » Juegos Bíblicos » Juego Bíblico: Encuentra las Consonantes y Descubre el Personaje


Juego Bíblico: Encuentra las Consonantes y Descubre el Personaje


BAJAR EN FORMATO | PDF


Encuentra las consonantes faltantes y descubrirás el nombre de un personaje bíblico que se opuso a Dios y a su pueblo.

PERSONAJE SOLUCIÓN
__ ai __ á __ Caifás
E __ aú Esaú
A __ a __ ía Atalía
__ a __ á __ Datán
__ u __ a __ Judas
__ a __ aa __ Balaam
A __ a __ Acab
O __ __ i Omri
__ e __ o __ oa __ Jeroboam
__ a __ a __ Nabal
__ aú __ Saúl
A __ á __ Amán
__ e __ a __ e __ Jezabel
__ e __ o __ e __ Herodes
__ a __ __ a __ a __ Sanbalat
__ a __ a __ Balac
__ o __ ia __ Goliat
__ í __ a __ a Sísara
A __ i __ a __ Abiram
__ a __ í __ Jabín
O __ Og
__ e __ ó __ Sehón
__ e __ e __ __ io Demetrio
__ e __ ó __ Nerón
__ o __ é Coré
A __ a __ Agag
E __ __ ó __ Eglón
Otros Recursos:

Inicio » Juegos Bíblicos » Juego Bíblico: Encuentra las Consonantes y Descubre el Personaje